Les Katas version Senseï Kanazawa
Kanku Dai
Bassai Dai
Jion
Empi
Jitte
Hangetsu
Gangaku
Bassai Sho
Kanku Sho
Ninjushiho
Sochin
Unsu
Gojushihosho
Gojushihodai
Chinte
Jiin
Meikyo
Wankan
Tekki Shodan
Tekki Nidan
Tekki Sandan